KASUTUSTINGIMUSED

 10/06/2020  Meil on hea meel, et külastate meie veebilehte www.corelegal.eu (edaspidi veebileht). Veebileht kuulub ja seda haldab Advokaadibüroo CORE Legal OÜ (Narva mnt 31, 10123 Tallinn, Eesti Vabariik) (edaspidi CORE, meie, me). Kasutustingimustes viitame lehe külastajatele kui külastaja, Teie, Te, Sina, Sa, klient või muu konteksti põhjal veebilehe sisu tarbijale viitav vaste. CORE veebilehe kasutustingimused kohalduvad mistahes ajal, viisil või vormis veebilehe sisu tarbimisle, näiteks kui sirvid meie veebilehe sisu, loed avaldatud materjale, laadid materjale alla, teed veebilehelt väljavõtteid, sooritad ostu või saadad meile veebilehe kaudu päringu. Seetõttu on oluline, et teaksid meie kasutustingimuste sisu ning nõustud nendega. Kui Sul on kasutustingimuste kohta küsimusi, siis palun kirjuta meile info@corelegal.eu. CORE väärtustab oma klientide privaatsust. Meie isikuandmete töötlemise põhimõtted ning andmekaitse reeglid on toodud CORE privaatsustingimustes, millega saad tutvuda siin.  

VEEBILEHE SISU EI OLE ÕIGUSTEENUSE PAKKUMINE

  Veebilehel avaldatud informatsioon ja materjalid (edaspidi sisu) on avaldatud informatiivsel, hariduslikul ja/või turunduslikul eesmärgil, heas usus ja meie seisukohtade väljendamiseks. See kehtib ka meie poolt teile kliendisuhte väliselt saadetud sisu suhtes ja sõltumata sellest, kas sisu on tasuline või tasuta, vabalt kättesaadav või tellitud teenus. Veebilehel avaldatud või veebilehe kaudu tellitud sisu ei ole käsitletav õigusteenusena või kliendisuhte loomisena teie ja Advokaadibüroo CORE Legal OÜ vahel. Kliendisuhte loomise põhitingimusi oleme kirjeldanud allpool. CORE advokaadile veebilehe kaudu päringu saatmisega ei sõlmu CORE ja teie vahel advokaadi-kliendi suhet, kuid teie päring on alati kaitstud konfidentsiaalsusega. See tähendab, et teie pöördumine CORE või CORE advokaadi poole ja pöördumise käigus avaldatud informatsioon on konfidentsiaalsed, v.a õigusaktides ettenähtud juhtudel. Veebilehel avaldatud sisu ja materjal ei ole mõeldud usaldusväärse allikana kasutamiseks otsuste tegemisel, mis toovad kaasa õiguslikke tagajärgi teile või kolmandatele isikutele. Veebilehe kaudu meile päringu saatmine ei garanteeri teile seda, et meie vahel kliendisuhe tekib. Veebilehel avaldatud info meie teenuste kohta on informatiivne ja indikatiivne ning iga teenuse täpsemate tingimuste väljaselgitamiseks võtke palun meiega ühendust.

KUIDAS TOIMUB ADVOKAADI-KLIENDI SUHTE LOOMINE

Advokaadi-kliendi suhte loomiseks on vaja meievahelist eraldi kokkulepet. Selleks annab klient tavaliselt märku oma soovist ning kirjeldab lühidalt, millist teenust ta soovib või vajab. Kui kliendi soov on seotud kolmandate isikutega, siis küsime infot ka nende kohta, et tagada huvi konflikti puudumine töö vastuvõtmisel. Kliendisuhte loomisel kinnitame üle, kas me saame kliendi/töö vastu võtta ja mis on meiepoolsed teenuse osutamise tingimused (tasu, tähtaeg, teenuse pakkuja). Advokaaditeenuste osutamine toimub üldjuhul tunnihinna alusel. Teenuste lahendused on veebilehel kirjeldatud teenuslahenduse mudeli tasemel ning täpsemad tingimused teenuse saamiseks lepime teiega kokku eraldi. Meie pakkumise saamiseks andke oma huvist märku. Kliendisuhe on sõlmitud alates kõigi oluliste eeltingimuste täitmisest, sh olete nõustunud meie pakkumise tingimustega, esitanud meile enda kohta vajalikud andmed ja dokumendid ning oleme kinnitanud nende kättesaamist. Kliendisuhte loomine toimub privaatselt e-posti teel.

VEEBILEHE SISU KASUTAMISE TINGIMUSED

Veebilehe sisu sirvimise, tarbimise, allalaadimise või ostmisega ei tarbi te advokaadi õigusteenust. Me ei soovita teil veebilehe sisu põhjal võtta vastu isiklikke otsuseid õiguse kohaldamise küsimustes. Isikliku nõustamise saamiseks tuleb teil pöörduda meie poole ning sõlmida meiega kliendileping. Veebilehel leiduv informatsioon õiguse, seaduste, kohtupraktika ja osas on informatiivne ja ei ole mõeldud äriliseks kasutamiseks ilma isikliku nõustamiseta advokaadi poolt. Advokaadibüroo CORE Legal OÜ ei taga avaldatud informatsiooni õigusust, täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ega täpsust. Sisu on esitatud nagu on põhimõttel ja Advokaadibüroo CORE Legal OÜ ei anna sisus osas ühtegi kinnitust. Veebilehte ja sellel asuvaid päringuvorme on keelatud kasutada viisil mis rikub CORE või kolmandate isikute õigusi, näiteks viisil, mis on ähvardav, ahistav, laimav, solvav, ründav, privaatsust ja isikuõigusi rikkuv, litsentsitingimusi rikkuv, vulgaarne, labane, õigusvastane või muul viisil kohatu, mis sisaldab üleskutseid õigusvastasele käitumisele, on aluseks avalik-õiguslikule ja/või tsiviilõiguslikule vastutusele. Me ei taga seda, et veebileht on pidevalt kättesaadav ja muutumatu, kasutamiseks ohutu või vastab teie ootustele.

SISU KASUTAMISE EESMÄRK

Veebilehe sisu on mõeldud Sulle kasutamiseks isiklikeks vajadusteks ja seaduslikel eesmärkidel. Veebilehelt teenuse tellimisel kinnitad, et oled täisealine, esindusõiguslik ja nõustud käesolevate kasutustingimustega. Veebilehe sisu on üksnes isiklikuks kasutamiseks. Teenuste tellimine kolmandatele isikutele või ostetud materjalide jagamine kolmandate isikutega on keelatud. Sisu jagamine on sisu või materjalide allalaadimine, kopeerimine, edastamine, avalikult kättesaadavaks tegemine (sh digitaalne jagamine, nt linkimine), töötlemine, jms. Erandiks eelnevalt on veebilehel lisatud võimalus sisu jagada sotsiaalmeedias (linkimise võimalus) – sellisel juhul võid eeldada meie nõusolekut veebilehel esitatud sisu jagamiseks meie poolt kuvatud kujul. Jagatava sisu muutmine ei ole lubatud.

CORE UUDISKIRI

CORE pakub uudiskirja teenust. Teenus on tasuta ning selle raames saadab CORE keskmiselt kord kuus kasutaja poolt esitatud e-posti aadressile uudiskirja. CORE ei võta uudiskirja sisu ja saatmisega seoses mingeid kohustusi ega vastutus. Uudiskirja sisu ei ole saajale personaalne ega käsitletav õigusnõustamise või -teenusena. Uudiskirjast loobumiseks saada palun e-kiri aadressile info@corelegal.eu või kasuta uudiskirja lõpus asuvat Loobun! linki.

CORE DOKUMENDI NÄIDISED

Veebileht sisaldab e-poodi, kust on võimalik alla laadida meie poolt kättesaadavaks tehtud dokumendi näidiseid kas tasuta või tasu eest, mille üle otsustamise õigus on üksnes meil. Sõltumata sellest, kas materjal on tasuta või tasuline, ei tohi te ostu käsitelda õigusteenuse saamisena või kliendisuhte loomisena Advokaadibüroo CORE Legal OÜ ja teie vahel. Dokumendi näidiste kasutamine isiklikuks otstarbeks, sh äri- ja majandustegevuse käigus, toimub täielikult teie enda vastutusel. Me ei taga, et ostetud näidis sobib teie vajadustele. Meie soovitus enne dokumendi näidise kasutamist konsulteerida advokaadiga. Ostetud materjalide puhul ei saa ostust taganeda pärast materjalide kättetoimetamist, s.o e-kirja saatmist teie poolt näidatud e-posti aadressile koos ostetud materjaliga.

CORE’I JA KOLMANDATE ISIKUTE INTELLEKTUAALNE OMAND

CORE kaubamärk ja veebilehe kujundus on kaitstud ning selle kasutamise õigus on kuulub Advokaadibüroole CORE Legal OÜ. Veebilehel on avaldatud autoriõigusega kaitstud materjale. Veebilehel avaldatud uudiste, blogi postituste, teenuste tutvustuste, inimeste profiilide, dokumendinäidiste jne autoriõiguste valdaja on CORE ja nende kasutamine on lubatud üksnes CORE litsentsi alusel ja tingimustel. Meie teenuste parema osutamise huvides võib veebilehel olla lingitud materjali, mille õigused kuuluvad kolmandale isikule ja sellise materjali kasutamise tingimused sedastab materjaliga seotud õiguste valdaja. Me ei võta vastutust veebilehel avaldatud või viidatud kolmandate isikute materjalide või seisukohtade eest ega taga nende sisu kättesaadavust. Kasutustingimustega nõustumine annab Sulle õiguse veebilehe sisu sirvida ja tarbida isiklikus otstarbeks kooskõlas kasutustingimustega. Sul ei ole lubatud veebilehe sisu muuta, avaldada, edastada, vahendada sisu edastamist, seda müüa, tõlkida või teha sellest tuletatud teoseid, sisu jagada, esitada või kopeerid, kas osana või tervikuna. Kasutustingimuste või meie privaatsustingimuste rikkumisel on meil õigus lõpetada teile teenuste pakkumine. Veebilehel võib olla kasutatud avalikuks kasutamiseks mõeldud teiste isikute teoseid, eelkõige fotosid. Nende materjalide kasutamise tingimused sedastavad vastavate teoste autorid. Näiteks, kasutame fotomaterjali, mis on vabaks kasutamiseks avaldatud pexel.com, depositphoto.com või Canva rakenduses.

KASUTUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Jätame endale õiguse kasutustingimusi igal ajal ja omal äranägemisel muuta. Muudatused jõustuvad muudetud tingimuste avaldamisega veebilehel. Soovitame enne veebilehe sisu tarbimist igakordselt kasutus- ja privaatsustingimused üle vaadata.

PIIRATUD VASTUTUS

CORE ei vastuta ühelgi juhul teie või kolmandate isikute ees mistahes kahju (otsene, kaudne) eest, mis võib olla tekkinud seoses veebilehe sisu või materjali kasutamisega. Ligipääs sisule ja materjalidele ning nende kasutamine toimub ainult teie enda otsuse põhjal ja omal vastutusel ning te vastuta ise sisu tarbimise ja rakendamisega kaasnevate tagajärgede eest.

VIITED KOLMANDATELE ISIKUTELE

Veebileht võib sisaldada viiteid kolmandatele isikutele nagu meie partnerid või kliendid. Kolmandate isikute kohta informatsiooni avaldamine meie veebilehel on vastavate isikutega kooskõlastatud. Viited kolmandatele isikutele ei tähenda, et need isikud on seotud CORE äritegevuse või teenusega või et kliendisuhe on jätkuv. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE Advokaadibüroo CORE Legal OÜ tegutseb Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel ja tingimustes. Eesti õigus kohaldub ka käesolevatele kasutustingimustele ja meie veebilehele. Kui Sul on pretensioone meie veebilehe või selle sisu suhtes, siis palun anna sellest meile teada. Kõik erimeelsused püüame lahendada läbirääkimiste teel kokkuleppe saavutamisega. Juhul, kui see ebaõnnestub, siis lahendab tekkinud vaidluse Harju Maakohus, Tallinnas. Head veebilehel viibimist!